Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna
Breaking news | REGULAMIN FCE CAMBRIDGE - LANG LTC | CERTIFICATE HOLDERS |

Breaking news

 

 

FCE sesja 13 kwietnia 2019

 

Uczniowie (oraz osoby z zewnątrz) zdecydowane przystąpić do egzaminu First Certificate in English w dniu 13 kwietnia 2019 (sobota) proszone są o zgłoszenie się do p. Katarzyny Szymańskiej sala III-10 z pendrive’ami i planem lekcji & zajęć własnych najpóźniej do piątku 04 stycznia 2019 do godz. 14.30.

 

Rejestracja szkolna do 28 lutego godz. 15.00
(dokumenty i wniesienie opłaty za egzamin cena standardowa w roku 2019 wynosi 610 zł)

 

Pilotaż trzech części Reading & Use of English (75 min), Listening (40 min) oraz Writing (2 x 40 min) jeszcze przed przerwą semestralną.

Speakingi – harmonogram ustalony odrębnie z każdym zainteresowanym.
Formularz zgód - patrz poniżej ....

 

 

                     termin egzaminu                                  termin rejestracji ZAN

 

F C E

13 kwietnia 2019

PB sobota

28 lutego 2019
godz. 15.00

 

 

 

* * *

 

 

 

Formularz zgłoszenia i obowiązujące zgody.        

 

Imię

_____________________________________________

 

Nazwisko

_____________________________________________

 

Płeć

_____________________________________________

Data urodzenia
dd/mm/rrrr

 

_____________________________________________

 

Specjalne udogodnienia

TAK / NIE

 

Pakiet cenowy

BASE    /     SAFE

 

Data egzaminu:

13 kwietnia  2019

 

1

Zapoznałam/em się z regulaminem egzaminów Cambridge English i godzę się na zawarte w nim warunki

 

 

2

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb administracji egzaminów Cambridge English przez Lang LTC Sp. z o.o. Sp.k. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.)

 

 

3

Wyrażam zgodę na przekazanie szkole / instytucji, za której pośrednictwem rejestruję się na egzamin (rejestruję na egzamin moje dziecko) planu sesji egzaminacyjnej oraz wyniku egzaminu.

 

 

4

Wyrażam zgodę na odbiór mojego certyfikatu /certyfikatu mojego dziecka przez szkołę /instytucję/ dokonującą zgłoszenia na egzamin.

 

 

 

.................................................                       ..............................................

Data i podpis (czytelny)                                      data i podpis (czytelny)
Zdającego                                                         Rodzica/Opiekuna Prawnego
                                                                       (jeśli Zdający nie jest pełnoletni)

 

Kontakt tel. ...................................                   kontakt tel. ...................................

 

 

 

 

 

korekta           termin egzaminu                                  termin rejestracji ZAN

 

F C E

15 grudnia 2018 

PB sobota

5 listopada 2018 godz. 15.00 

 

 

 

 

Pruszków, dn. 10 września 2018

 

 

C E R T Y F I K A T    W    Z A N I E

 

Aby przystąpić do egzaminu typu Cambridge można zdecydować się na jeden z poniższych sposobów:

 

 

1.      CHCĘ TYLKO PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU

 

W przypadku chęci zdawania egzaminu (z przygotowaniem na własną rękę i odpowiedzialność): wybrać dostępny termin egzaminu (link 1)  i zgłosić się z dokumentami i opłatą za egzamin do Katarzyny Szymańskiej (s. III-10) najpóźniej w terminie rejestracji Zan podanej na stronie (poniżej przy terminach sesji i wymaganych dokumentach).

W przypadku zgłoszenia się min. 10 osób zainteresowanych egzamin zostanie zorganizowany w szkole.

W przypadku mniejszej liczby osób zdecydowanych zostaną one ddelegowane za pośrednictwem szkoły do Ośrodka LANG LTC.

 

 

2.      CHCĘ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU oraz   

         CHCĘ SKORZYSTAĆ Z WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH

 

W przypadku chęci zdawania egzaminu (z przygotowaniem w zakresie strategii egzaminacyjnych w szkole w ramach Projektu Certyfikat) należy:

Zgłosić się do Katarzyny Szymańskiej (osobiście lub na adres ZanCertyfikat@gmail.com) zapisując na warsztaty egzaminacyjne (częściowy udział w projekcie ), umówić harmonogram zajęć z nauczycielem, następnie wybrać termin (...) i dalej jak w p. 1

 

 

3.      CHCĘ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH przygotowujących do egzaminu w szkole,

         POZNAĆ STRATEGIE ZDAWANIA oraz  

         PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU

 

W przypadku chęci zdawania egzaminu (z przygotowaniem w zakresie strategii egzaminacyjnych jak i merytorycznie w zakresie wymaganych umiejętności (czytanie, słuchanie, środki językowe, pisanie i mówienie) (=pełny udział w projekcie) w szkole w ramach Projektu Certyfikat) należy:

zgłosić się do Katarzyny Szymańskiej (osobiście lub na adres ZanCertyfikat@gmail.com) zgłaszając chęć udziału w zajęciach kończących się egzaminem w szkole (min. 10 osób)

 

Praca w ramach projektu odbywać się będzie w systemie łączonym – część zadań wykonywanych samodzielnie z konsultacjami i warsztatami w szkole; częstotliwość zajęć w zależności od preferencji i możliwości uczestników i decyzji nauczyciela.

 

Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres: ZanCertyfikat@gmail.com

 

*   *   *   *

 

 

 

 

 


 

Pruszków, dn. 24 maja  2018

  Z A P R A S Z A M    N A    S E S J Ę    J E S I E N N Ą     2 0 1 8

ZWŁASZCZA TEGOROCZNYCH   M A T U R Z Y S T Ó W

 

 

Data egzaminu
pisemnego & ustnego

 

Termin rejestracji

LO ZAN

 

 

 

 

F C E

13 października 2018

PB sobota

4 września 2018
godz. 15.00

 

10 listopada 2018  

PB sobota 

2 października 2018 godz. 15.00

F C E

15 grudnia 2018 

PB sobota

5 listopada 2018 godz. 15.00 

 

 

 

 

F C E fs

17 listopada 2018

PB sobota

8 października 2018
godz. 15.00

 

27 listopada 2018

PB wtorek  

22 października 2018
godz. 15.00

 

 01 grudnia 2018

PB sobota

22 października 2018
godz. 15.00

 

W celu zarejestrowania się na egzamin należy:

1.     Zapoznać się z regulaminem egzaminów Cambridge English i innymi dokumentami:

http://www.cambridgeenglish.org/images/180143-first-for-schools-information-for-candidates.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/171593-cambridge-english-first-for-schools-brief-exam-guide.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/181310-first-information-for-candidates-.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/175181-fce-brief-exam-guide-2014-document.pdf

http://www.lang.com.pl/images/podpowiadamy/egzaminy/wniosek-o-szczegolne-udogodnienia.pdf

3.     Przynieść wydrukowane i podpisane oświadczenia (wg wzoru poniżej).

4.     Podać nr telefonu kontaktowego np. mailem.

5.     Uiścić opłatę za egzamin w LO im. T. Zana / K. Szymańska.

6.     Wszystkie czynności muszą zostać dopełnione najpóźniej do dnia podanego
        jako termin rejestracji ZAN.

7.     Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
        ZanCertyfikat@gmail.com   lub osobiście do Katarzyny Szymańskiej.

8.     Konsultacje merytoryczne - upon request         smiley

 

C O N G R A T U L A T I O N S

to

Dominika Pociask  &  Elżbieta Jacaszek & Kuba Mazurek

 

on your performance at FCE April 21,2018

*   *   *

 

 

 

Pruszków, dn. 28 lutego 2018

             Z A P R A S Z A M    N A    S E S J Ę    W I O S E N N Ą     2 0 1 8

 

Data egzaminu
pisemnego & ustnego

 

Termin rejestracji

LO ZAN

 

 

 

 

 

 

F C E fs

21 kwietnia 2018

PB sobota

13 marca 2018
godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

W celu zarejestrowania się na egzamin należy:

1.     Zapoznać się z regulaminem egzaminów Cambridge English i innymi dokumentami:

http://www.cambridgeenglish.org/images/180143-first-for-schools-information-for-candidates.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/171593-cambridge-english-first-for-schools-brief-exam-guide.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/181310-first-information-for-candidates-.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/175181-fce-brief-exam-guide-2014-document.pdf

http://www.lang.com.pl/images/podpowiadamy/egzaminy/wniosek-o-szczegolne-udogodnienia.pdf

2.     Przynieść wydrukowane i podpisane oświadczenia (wg wzoru poniżej).

3.     Podać nr telefonu kontaktowego /na oświadczeniu lub mailem/.

4.     Uiścić opłatę za egzamin w LO Zana/K. Szymańska w kwocie 600 zł

5.     Wszystkie czynności muszą zostać dopełnione najpóźniej do dnia podanego
        jako termin rejestracji ZAN.

6.     Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
        ZanCertyfikat@gmail.com   lub osobiście do Katarzyny Szymańskiej.

7.     Konsultacje merytoryczne - upon request         smiley

*   *   *

O ś w i a d c z e n i e

Ja, niżej podpisany/a/ ............................................................................. 

urodzony/a dn. .............................................. w .......................................

oświadczam, że:

1. Zapoznałem/-am/ się z regulaminem egzaminów Cambridge English i zgadzam się na zawarte w nim warunki.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 wyrażam  zgodę na  przetwarzanie moich   
    danych osobowych / danych osobowych  mojego dziecka: (imię i nazwisko, data urodzenia)
    ............................................................ ur. ………………………………. /
    przez LANG LTC sp. z o.o. sp.k. dla potrzeb administracji egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH.

            3. Zapoznałem/-am/ się z informacją dla kandydatów przystępujących do egzaminów Cambridge English oraz
                możliwością ubiegania się o szczególne  udogodnienia.

            4. Wyrażam zgodę na odbiór certyfikatów przez szkołę dokonująca zgłoszenia
                na egzamin - LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

 

/podpis czytelny/         ................................................................

 

......................................……………………,  dn. …………………… 2018 r.

 

Załączniki:

http://egzaminy-cambridge.pl/wp-content/uploads/2017/05/REGULAMIN-sesji-grupowych_2016_2017.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/180143-first-for-schools-information-for-candidates.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/181310-first-information-for-candidates-.pdf

http://www.lang.com.pl/images/podpowiadamy/egzaminy/wniosek-o-szczegolne-udogodnienia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA FCE  (min. 10 osób zgłoszonych i opłaconych)     17 marca 2018             /sobota/

SESJA CAE   (min. 10 osób zgłoszonych i opłaconych)   17 marca 2018  

kontakt: ZanCertyfikat@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

07.10–07.55

 

 

 

 

KONSULTACJE incl. MATURA
speaking
dla 3B-C-D

7.15

PROJEKT

08.00–08.45

1

3 A

3 B

N. IND.

3 C

2 C /projekt

 

 

 

 

 

 

 

08:55-09:40

2

3 D

3 C

 

2 C /proj.

N. IND.

 

 

 

 

 

 

 

09:50-10:35

3

1 AC

3 A

3 B

1 BD

3 C

 

 

PROJEKT

PROJEKT

MODLITWA

PROJEKT

PROGRESS
TEST

10:55-11:40

4

1 AC

3 D

3 B

1 BD

3 D

 

 

 

 

 

 

 

11:50-12:35

5

1 BD

3 D

1BD

3 B

3 B

 

 

 

 

 

 

MATURA speaking
czekam na ucznia z 3A do 12.45

12:45-13:30

6

2 C/proj.

N. IND.

1 AC

3 D

 

 

 

 

 

 

 

13:40-14:25

7

PROJEKT

PROJEKT

speaking 1ac

3 A

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-15:15

8

 

 

PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU ZAKOŃCZONY ....

 

Znalezione obrazy dla zapytania do roboty smieszne

 

 

 

 

 

Pruszków, 28 sierpnia 2017

 

Rusza trzecia edycja projektu CERTYFIKAT

Założenia: https://drive.google.com/open?id=0B-kZ395CxiZeYkc1RmZTaFBmYzg

Deklaracja: https://drive.google.com/open?id=0B-kZ395CxiZeMDVxaDVYN1AyeUk]

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ucz się języków Podobny obraz

 

 

 

 

 

Pruszków, dn. 03 lipca 2017

             Z A P R A S Z A M    N A    S E S J Ę    J E S I E N N Ą

 

Data egzaminu
pisemnego & ustnego

 

Termin rejestracji

LO ZAN

 

 

 

 

F C E

07 października

PB sobota

28 sierpnia2017
godz. 15.00

 

 

 

 

 

W celu zarejestrowania się na egzamin należy:

1.     Wybrać termin – egzamin odbędzie się przy min. 10 zgłoszonych i opłaconych chętnych)
        (Kolejne terminy poniżej)

2.     Zapoznać się z regulaminem egzaminów Cambridge English i innymi dokumentami:

http://egzaminy-cambridge.pl/wp-content/uploads/2017/05/REGULAMIN-sesji-grupowych_2016_2017.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/180143-first-for-schools-information-for-candidates.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/181310-first-information-for-candidates-.pdf

http://www.lang.com.pl/images/podpowiadamy/egzaminy/wniosek-o-szczegolne-udogodnienia.pdf

3.     Przynieść wydrukowane i podpisane oświadczenia (wg wzoru poniżej).

4.     Podać nr telefonu kontaktowego np. mailem.

5.     Uiścić opłatę za egzamin w LO Zana/K. Szymańska.
        Do 31 lipca br było to 600 zł, teraz należy spodziewać sie podwyżki   – ale  
        konkretna kwota od 1 sierpnia nie została jeszcze przez   Cambridge
        określona. Będziemy informować na bieżąco.

6.     Wszystkie czynności muszą zostać dopełnione najpóźniej do dnia podanego
        jako termin rejestracji ZAN.

7.     Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
        ZanCertyfikat@gmail.com   lub osobiście do Katarzyny Szymańskiej.

8.     Konsultacje merytoryczne - upon request         smiley

Pozostałe terminy 2017:

 

Data egzaminu
pisemnego & ustnego

 

Termin rejestracji

LO ZAN

F C E

04 listopada

PB sobota

26 września 2017

 

 

 

 

FIRST for SCHOOLS

18 listopada

PB sobota

11 pażdziernika 2017

 

 

 

 

FIRST for SCHOOLS

02 grudnia

PB sobota

23 pażdziernika 2017

 

 

 

 

F C E

09 grudnia

PB sobota

24 pażdziernika 2017

 

O ś w i a d c z e n i e

Ja, niżej podpisany/a/ ............................................................................. 
urodzony/a dn. .............................................. w .......................................

oświadczam, że:

1.      Zapoznałem/-am/ się z regulaminem egzaminów Cambridge English
         i godzę się na zawarte w nim warunki.

2.      Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 wyrażam zgodę na
         przetwarzanie moich  danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka: (imię i     
         nazwisko, data urodzenia)
         ............................................................ ur. ………………………………. /
         przez LANG LTC sp. z o.o. sp.k. dla potrzeb administracji egzaminów CAMBRIDGE
         ENGLISH.

3.      Zapoznałem/-am/ się z informacją dla kandydatów przystępujących do egzaminów Cambridge 
         English oraz możliwością ubiegania się o szczególne udogodnienia.

4.      Wyrażam zgodę na odbiór certyfikatów przez szkołę dokonująca zgłoszenia
         na egzamin - LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

 

 

/podpis czytelny/         ................................................................

 

......................................……………………,  dn. …………………… 2017 r.

 

Załączniki:

http://egzaminy-cambridge.pl/wp-content/uploads/2017/05/REGULAMIN-sesji-grupowych_2016_2017.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/180143-first-for-schools-information-for-candidates.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/181310-first-information-for-candidates-.pdf

http://www.lang.com.pl/images/podpowiadamy/egzaminy/wniosek-o-szczegolne-udogodnienia.pdf

         

*****        *******      *****        *****             ******

 

UWAGA !

Istnieje możliwość zorganizowania w naszym Liceum sesji egzaminacyjnej FCE/First for Schools:

1. Opłata za egzamin FCE/First for Schools wynosi 600,00 zł

2. Sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana w przypadku zgłoszenia się min. 10 osób chętnych (które złożą wszystkie wymagane dkumenty i oświadczenia oraz uiszczą opłatę za egzamin) w terminie podanym w tabeli poniżej.

3. Egzamin trwa (orientacyjnie) od godz. 9.00 do ok. 14-15 (z przerwami pomiędzy częściami)

4. Ewentualne zapytania szczegółowe prosimy kierować na adres: ZanCertyfikat@gmail.com

5. Sesja egzaminacyjna jest sesją otwartą co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić wszyscy chętni (a nie tylko uczniowie LO im. Tomasza Zana).

Możliwe terminy sesji:

Rodzaj egzaminu

Termin egzaminu pisemnego i ustnego

Forma egzaminu/ dzień tygodnia

Termin rejestracji w Zanie
do dnia

FIRST for SCHOOLS

22 kwietnia

Paper-based
sobota

14 marca 2017

FIRST for SCHOOLS

06 maja

Paper-based
sobota

28 marca 2017

FIRST for SCHOOLS

13 maja

Paper-based
sobota

04 kwietnia 2017

FIRST for SCHOOLS

18 maja

Paper-based
czwartek

11 kwienia 2017

FIRST for SCHOOLS

27 maja

Paper-based
sobota

18 kwietnia 2017

FIRST for SCHOOLS

10 czerwca

Paper-based
sobota

28 kwietnia 2017

FIRST for SCHOOLS

17 czerwca

Paper-based
sobota

29 maja 2017

FIRST for SCHOOLS

02 grudnia

Paper-based
sobota

23 pażdziernika 2017

 

 

 

 

 

F C E

13 maja

Paper-based
sobota

04 kwietnia 2017

F C E

20 maja

Paper-based
sobota

28 kwietnia  2017

F C E

24 czerwca

Paper-based
sobota

15 maja 2017

F C E

07 października

Paper-based
sobota

28 sierpnia2017

F C E

04 listopada

Paper-based
sobota

26 września 2017

F C E

09 grudnia

Paper-based
sobota

24 pażdziernika 2017

 

Istnieje również możliwość zorganizowania w naszym Liceum sesji egzaminacyjnej CAE:

1. Opłata za egzamin CAE wynosi 630,00 zł

2. Sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana w przypadku zgłoszenia się min. 10 osób chętnych (które złożą wszystkie wymagane dkumenty i oświadczenia oraz uiszczą opłatę za egzamin) w terminie podanym w tabeli poniżej.

3. Ewentualne zapytania szczegółowe prosimy kierować na adres: ZanCertyfikat@gmail.com

4. Sesja egzaminacyjna jest sesją otwartą co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić wszyscy chętni (a nie tylko uczniowie LO im. Tomasza Zana).

Możliwe terminy sesji:

Rodzaj egzaminu

Termin egzaminu pisemnego i ustnego

Forma egzaminu/ dzień tygodnia

Termin rejestracji w Zanie
do dnia

 

C A E

06.05.2017

Sobota
paper based

27 marca 2017

C A E

13.05.2017

Sobota
paper based

03 kwietnia 2017

C A E

07.06.2017

Środa
paper based

24 kwietnia  2017

C A E

24.06.2017

Sobota
paper based

15 maja 2017

C A E

08.07.2017

Sobota paper based

29 maja 2017

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

http://www.lang.com.pl/images/egzaminy-cambridge-english/REGULAMINsesjigrupowych20152016.pdf

http://www.lang.com.pl/images/podpowiadamy/egzaminy/wniosek-o-szczegolne-udogodnienia.pdf

http://www.lang.com.pl/images/egzaminy-cambridge-english/co-zabrac-na-egzamin/Exam_day_tips_2014_Paper_based.pdf

http://www.lang.com.pl/images/egzaminy-cambridge-english/jak-sprawdzic-wynik/understanding-your-statement-2015.pdf

 

 

 

 

 

 

PROJECT WORK SCHEDULE 9TH - 13TH JANUARY 2017

 

LISTENING UNIT 4

SPEAKING UNIT 4

 

TEST OF UNITS 3 & 4 DURING REGULAR EXTRA CLASSES   16TH - 20TH JANUARY 2017

 

PROJECT WORK SCHEDULE FOR NOVEMBER 2ND - 4TH   &   7TH-10TH

 

NOVEMBER 2ND - 4TH

TIME FOR GETTING FEEDBACK, ASKING QUESTIONS,

GETTING READY FOR YOUR UNIT 1-2 TEST

in the meantime please don't forget to collect your U3 handout

 

NOVEMBER 7TH - 10TH

TESTING TIME

Please come for your scheduled extra classes to take a test and see how well you are doing smiley 

 

 

http://zan.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=2

Uwaga! W związku ze szkolnym projektem CERTYFIKAT pod koniec pierwszego semestru (w terminie  30.01-04.02.2017) planowany jest wyjazd na 6-dniowe warsztaty językowe do Londynu (program w załączeniu.) Istnieje możliwość dołączenia do 30-osobowej grupy wyjeżdżających, jest około 10 wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają osoby zaangażowane w projekt. O zakwalifikowaniu uczestnika wycieczki będą decydować szkolni organizatorzy projektu. Ważna będzie też kolejność zgłoszeń. Wszystkich niezbędnych informacji udziela p. Katarzyna Szymańska. Chętnych prosimy o kontakt z p. Szymańską w dniu otwartym 25.10 od godziny 17.30 - 18.45.
Sprawa jest pilna – do czwartku 27 października należy wpłacić zaliczkę wysokości 300 zł/osobę. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki.

 

Dear Students,

Please join me from Monday 24th October till Thursday 27 October for listening exercise (U2).

Please come in groups ...
 

3 C

 

2 C /projekt

 

 

 

 

 

 

 

08:55-09:40

2

3 D

 

3 C

 

 

2 C /proj.

 

N. IND.

 

 

 

 

 

 

 

09:50-10:35

3

 

1 AC

 

3 A

3 B

1 BD

 

3 C

 

 

PROJEKT

PROJEKT

MODLITWA

PROJEKT

TEST
PROGRESS

10:55-11:40

4

 

1 AC

3 D

3 B

1 BD

3 D

 

 

 

 

 

 

 

11:50-12:35

5

1 BD

3 D

1BD

3 B

3 B

 

 

 

 

 

 

czekam na człowieka do 12.45
MATURA speaking

12:45-13:30

6

2 C/proj.

N. IND.

 

1 AC

3 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A

3 B

 

N. IND.

 

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

07.10–07.55

 

 

 

 

7.30
MATURA
speaking

7.15

PROJEKT

08.00–08.45

1

 

 

  Ms. SZYMAŃSKA'S  AVAILABILITY @ SCHOOL