Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
Strona główna
Breaking news | PROJEKT v. 3 | Przystępuję do projektu CERTYFIKAT v. 3 | Opis i założenia | Warsztaty językowe | Informacje dla rodziców | CERTIFICATE HOLDERS |

Przystępuję do projektu CERTYFIKAT v. 3

https://drive.google.com/open?id=0B-kZ395CxiZeMDVxaDVYN1AyeUk]

 

 

Deklaracja

udziału w Projekcie Certyfikat v. 3

realizowanym w LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

Ja, ........................................... (imię i nazwisko czytelnie) ucz. klasy .....................
LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie (
przypadku ucznia innej szkoły – wpisujemy pełną nazwę szkoły : .....................................................................................) deklaruję przystąpienie do Projektu Certyfikat w roku szk. 2017/2018 zgodnie z warunkami określonymi w ‘Założeniach (...)’ powyżej  i tym samym zobowiązuję się do:

1.  systematycznej pracy własnej pod kierunkiem koordynatora projektu,

2.  regularnego uczestniczenia w warsztatach poświęconych doskonaleniu umiejętności słuchania i mówienia - wg ustalonego harmonogramu,

3.  składania w uzgodnionych terminach prac pisemnych,

4.  współpracowania z koordynatorem projektu w zakresie otrzymywania informacji zwrotnej i in.,

5.  przystąpienia do egzaminu FCE w terminie przewidzianym harmonogramem Projektu v. 3.

Jednocześnie oświadczam, iż w związku z udostępnianiem mi w ramach Projektu materiałów chronionych prawami autorskimi zobowiązuję się do ich wykorzystywania jedynie na własny użytek w celu realizacji zadań Projektu.

Nie będę umieszczać ich w internecie  ani przesyłać pocztą elektroniczną ani
w żaden inny sposób dopuszczać do nieuprawnionego udostępniania czy publikowania.

 

Pruszków, dn. ............... 2017                            .........................................

                                                                                                                                                               (podpis Uczestnika)

Kontakt do Uczestnika (czytelnie!):
e-mail:        .........................................      telefon:       .................................

 

Przyjąłem/-am do wiadomości deklarację mojego Dziecka/Podopiecznego:

podpis Rodzica/Opiekuna prawnego                  .............................................................

kontakt: tel.:        ..................................................................................................

                                      e-mail:        ...........................................................................................